Obchodní podmínky


Levandes, s.r.o.

se sídlem Solopysky 39, 28401 Kutná Hora

identifikační číslo: 26683628

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 87103

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese levandes.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto
obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Levandes,
s.r.o., se sídlem Solopysky 39, 28401 Kutná Hora, identifikační číslo:
26683628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 87103 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský
zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován
na webové stránce umístěné na internetové adrese levandes.com (dále jen "webová
stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové
rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní
podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání
zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání.

1.3. Ustanovení
odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení
obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v
českém jazyce.

1.5. Znění
obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě
registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující
provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to
webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při
registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující
při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za
správné.

2.3. Přístup k
uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.

2.4. Kupující
není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající
může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující
bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá
prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto
zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové
rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové
rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží
uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro
objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném
zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu
úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a

3.4.3. informace o
nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.5. Před
zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku
odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat". Údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to
na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v
objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající
je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní
vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující
souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto
náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží
a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v
objednávce;

1 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

4.2. Společně s
kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající
nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu
zboží předem.

4.4. V případě
platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti
dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě
bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol se použije číslo objednávky.
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající
je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před
odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.

4.7. Případné
slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.

4.8. Je-li to v
obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní
smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z
přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující
bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání
kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá
rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z
obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li
se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí
poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy
může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří
přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat
mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího obchod@levandes.com.

5.3. V případě
odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od
počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)
dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující
od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě
odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od
kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté
kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na
úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V
případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn
kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li
společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě,
že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li
prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě,
že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.

6.4. Při
převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva
a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a
povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117
a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající
odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží
vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží
hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží
odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží
vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení
uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší
cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li
se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné
již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne
u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z
vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží,
případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva
a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH
STRAN

8.1. Kupující
nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající
není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení
§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování
stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy levandes@levandes.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K
mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející
se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při
řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské
spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním
místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů
on-line).

8.6. Prodávající
je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad
oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující
tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana
osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující
souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo, názvu a sídla provozovny (dále společně vše jen jako
"osobní údaje").

9.3. Kupující
souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující
bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním
osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím
bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní
údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující
potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě,
že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat
prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat,
aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li
kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace
podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné
na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ
COOKIES

10.1. Kupující
souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující
souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,
aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující
souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Oznámení
týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od
kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v
kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní
adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání
prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného
kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro
odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené
se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo
vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní
strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském
účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na
webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li
některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní
smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu
obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní
údaje prodávajícího: adresa pro doručování Levandes s.r.o., Lučanská 385, 28401
Kutná Hora, adresa elektronické pošty levandes@levandes.com, telefon
+420327596518.

V Solopyskách dne 01.01.2018